Mumbai Office :

Unit No. 309/310, Bldg. No.5,
Jogani Industrial Complex,
V.N. Purav Marg,
Sion Chunabhatti,
Mumbai-400022.
Ph : 2405 6703 / 04 / 05
Fax : 2405 6700
Email : mum@cardinalchem.com

 
Hoshiarpur Office :

Sood Cottage
Balkrishan Road
Hoshiarpur-146001.
Email : hsp@cardinalchem.com